خداوند تو را دوست دارد

کتاب مقدس می گوید، “زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان می اورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد”.

مشکل این است که . . .

همه ما چیزهای بدی را انجام داده ایم و یا اینکه افکار بدی داشته ایم. نام این گناه است و گناهانمان ما را از خدا جدا کرده اند.

کتاب مقدس می گوید: “هر فردی گناه کرده است و از جلال خداوند محروم است.” خدا کامل و مقدس است و گناهان ما برای همیشه ما را از خداوند جدا می کنند. کتاب مقدس می گوید که “دستمزد گناه مرگ است.”

خبر خوش این است که 2000 سال پیش،

خداوند یگانه پسر خود را برای گناهان ما فرستاد تا بمیرد.

عیسی پسر خدا است. او زندگی عاری ازگناه داشت و سپس زندگی خود را بر روی صلیب قربانی کرد تا گناهان ما را بشوید. “خداوند محبت خود را به ما اینگونه نشان می دهد: درحالی که ما هنوزهم گناهکار بودیم، مسیح برای ما مرد.”

عیسی از مردگان برخاست و در حال حاضر با پدرش، خدا، در آسمان زندگی می کند. آنها به ما هدیه زندگی ابدی را میدهند – تا ابد با انها زدگی میکنیم ،اگرانها را بعنوان خداوند و نجات دهنده خویش بپذیریم.

عیسی فرمود: “من راه، حقیقت و زندگی هستم. هیچکس نزد پدر نمی آید، مگر از طریق من”

خداوند شما را با محبت صدا میزند و از ما می خواهد که فرزندان او باشیم. “اما برای همه کسانی که او را باور کردند و او را پذیرفتند، او چنین حقی داد تا فرزندان خدا باشند.” شما می توانید از عیسی مسیح درخواست کنید تا گناهان شما را ببخشد و امده و خداوند و نجات دهنده زندگی شما باشد.

اگر میخواهید مسیح را بپذیرید، می توانید اینطور دعا کنید تا او را خداوند و نجات دهنده خود قرار دهید.

ای خداوند عیسی، من ایمان دارم که تو پسر خدا هستی. سپاسگزارم که جان خود را بر روی صلیب برای گناهان من دادی. لطفا گناهان من را ببخش و هدیه زندگی ابدی را به من عطا کن. من از تو دعوت میکنم که خداوند و نجات دهنده زندگی و قلب من باشی. من میخواهم تا ابد خدمتگزار تو باشم.

 

آیا امروز این دعا را کردید؟

بله<
 

اگر مایلید یک کلیسا را در منطقه خودتان پیدا کنید، لطفا درقسمت زیر کلیک کنید.

یک کلیسا پیدا کنید