Mahal ka ng Diyos

Sinasabi ng Bibliya, “Mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

ang problema ay ito…

Lahat tayo ay nakagawa ng masamang bagay o nakaisip ng masasama. Ang tawag dito ay kasalanan, at ang kasalanan ang naghiwalay sa atin mula sa Diyos.

Sinasabi ng Bibliya, “Ang lahat ay nagkasala at nawalan ng kapurihan o kaluwalhatian.” Ang ating Diyos ay perpekto at banal at ang ating mga kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Kanya magpakailanman. Kaya sinasabi sa Bibliya na “ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.”

Ang mabuting balita ay, nung 2000 taon na ang nakalipas,

Ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan.

Si Hesus ay anak ng Diyos. Namuhay siya ng walang anumang bahid ng kasalanan at isinakripisyo niya ang kaniyang buhay sa krus upang hugasan ang ating mga kasalanan. “Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan nito habang tayo ay mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.

Si Cristo ay nabuhay na muli at ngayon ay naninirahan sa langit kasama ng kanyang Ama-ang Diyos. Binibigyan Niya tayo ng regalo at ito ay ang buhay na walang hanggan- buhay na kasama Siya magpakailanman sa langit kung ituturing natin Siyang ating Panginoon at Tagapagligtas.

Sinabi ni Hesus, “Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman ang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.”

Tinatawag ka ng Diyos ng may pagmamahal at nais ka niya na maging kanyang anak. “Ngunit lahat ng nananampalataya at tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos.” Maaari mong hilingin kay Hesu Kristo na patawarin ka sa iyong mga kasalanan at tanggapin siya bilang iyong Diyos at Tagapagligtas ng iyong buhay.

Kung nais mong tanggapin si Kristo, maari kang manalangin tulad nito upang gawin syang Tagapagligtas at Panginoon.

“Panginoon Hesus, naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos. Salamat sa pagbibigay ng iyong buhay sa krus para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan.Iniimbitahan kita upang maging Panginoon at Tagapagligtas ng aking puso at buhay.Gusto kong maglingkod sa iyo magpakailanman.

 

Ipinanalangin mo ba ang panalangin na ito ngayon?

Oo
 

Kung nais mong makahanap ng simbahan na malapit sa iyong lugar, mangyaring mag click sa ibaba.

Maghanap ng simbahan